Arkæologi vestjylland

ArkVest – Arkæologi Vestjylland

Her kan du finde info, hvis du skal bygge eller som landmand har brug for en arkæolog.

Arkæologi Vestjylland er en fælles arkæologisk afdeling under Ringkøbing Fjord Museer og Vardemuseerne.

Vi udfører arkæologiske udgravninger i Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. De fleste udgravninger foretages for private og offentlige bygherrer.

Ved at samarbejde kan vi varetage vores serviceopgaver bedst muligt, mens vi sikrer et højt niveau i forskning og formidling af de arkæologiske fund. Mange af vores udgravninger bliver publiceret i museernes fælles årbog, opdatering. Vores bedste fund kan ses i forskellige udstillinger på nogle af de i alt 22 udstillingssteder under Ringkøbing-Skjern Museum og Vardemuseerne.

Arkæologi Vestjylland arbejder under Museumsloven. Den angiver præcise retningslinjer for, hvordan det arkæologiske arbejde skal udføres på statens vegne.

Se Arkæologi Vestjyllands strategi for  varetagelse af det arkæologiske ansvar.

Hvad sker der, hvis arkæologerne kommer og graver, hvor jeg skal bygge?

Inden arkæologerne går i gang, er der lavet en skriftlig aftale mellem dig og museet, ligesom Slots- og Kulturstyrelsen skal have godkendt budgettet. Derefter laves der en prøvegravning, som viser om der er fortidsminder på området. Er det tilfældet, bliver resultaterne vurderet af museet sammen med Slots- og Kulturstyrelsen. Ikke alt bliver undersøgt nærmere. Men er der fremkommet væsentlige fortidsminder under mulden, laver museet et budget på en arkæologisk udgravning. Du har i dette forløb mulighed for at ændre på dine planer, så områder uden fortidsminder bliver anvendt til det planlagte formål i stedet. Herved kan en udgravning helt eller delvis undgås.

Hvor kan jeg se, om der er kendte fortidsminder på min jord?

På Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ligger der et kort over kendte fortidsminder. Det er dog meget vigtigt at understrege, at kortet kun viser, hvor der er gjort fund, og hvor der ligger fredede gravhøje og voldsteder m.m. Det viser sig ofte, at der gemmer sig skjulte fortidsminder under muldlaget på steder, hvor der i øjeblikket ikke er markeringer på kortet. Du finder kortet her. Når du er inde på siden vælg “søgning på kort”. Klik derefter på det sted på kortet, du er interesseret i. Hver gang du klikker, zoomer kortet ind.

Kan det være rigtigt, at jeg skal betale for arkæologiske undersøgelser, som kommer os alle til gode?

Da Folketinget vedtog den nuværende Museumslov, blev udgiften til arkæologiske undersøgelser flyttet fra staten over til den enkelte, private bygherre. Offentlige myndigheder som stat og kommuner betalte dog allerede i forvejen. Men der er også undtagelser. Når årsagen til undersøgelserne er almindelig landbrugsdrift, almindelig skovdrift samt privat skovrejsning med tilskud, betaler Slots- og Kulturstyrelsen.

Kan man få tilskud til arkæologiske udgravninger?

Hvis du anmoder museet om at foretage en arkæologisk forundersøgelse forud for byggeri, har du mulighed for at få en del af udgifterne dækket af Slots- og Kulturstyrelsen. Afgørelsen afhænger af størrelsen af udgiften i forhold til de samlede byggeomkostninger.

Da vi byggede den nye stald, kom der nogle bålsteder frem. Vi skyndte os at få det hele dækket. Ellers ville arkæologerne bare komme og standse arbejdet…

I de fleste tilfælde har arkæologerne foretaget udgravningsarbejdet inden et byggeri går i gang. Da kommunen iflg. museumsloven er forpligtet til at fremsende alle planer til museet, er museet orienteret på forhånd. Vurderer museet, at der er behov for en arkæologisk undersøgelse, kontakter museet bygherren for at lave en aftale om at få en undersøgelse gennemført og afsluttet, inden selve byggeriet går i gang. Derfor er det yderst sjældent, at der dukker ikke-undersøgte spor op ved byggeri og andet anlægsarbejde. Skulle det alligevel ske, kan du trygt henvende dig til museet, der så foretager det fornødne, vel at mærke uden udgift for dig. I sådanne tilfælde lader det sig normalt gøre at lave de nødvendige undersøgelser, samtidig med at det igangværende byggeri fortsætter. Og husk, at du iflg. museumsloven er forpligtet til at anmelde fund af arkæologiske spor i forbindelse med byggeri og andet anlægsarbejde.

Arkæologerne forsinker arbejdet og det koster…

Kun yderst sjældent sker det, at et planlagt byggeri eller andet anlægsarbejde bliver forsinket på grund af arkæologiske undersøgelser. Med den nye museumslov bliver arkæologiske undersøgelser normalt gennemført forinden.

Jeg pløjede nogle sten op på et sted, hvor der vist nok engang lå en gravhøj. Skal jeg ringe til museet?

Støder du ved almindelig dyrkning på fortidsminder, skal du ringe til museet. Arkæologerne tager så stilling til, om der skal foretages en udgravning. Bliver det tilfældet, betaler Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi har nogle flintøkser liggende. Hvis jeg viser dem til museet, tager de dem bare med…

I de langt de fleste tilfælde kan du beholde de oldsager du har liggende, når blot der ikke er tale om danefæ. Museet er til gengæld meget interesseret i at få dine fund at se, så de kan blive fotograferet og kortlagt.